Schoolwacht

Wat is schoolwacht?

Schoolwacht is een project dat studenten inschakelt en verantwoordelijkheid geeft bij het vertonen van gewenst en tegengaan van ongewenst gedrag op school en in de maatschappij.

Alle studenten die deelnemen aan het project worden daarin getraind. De training is erop gericht dat studenten kennis over en inzicht krijgen in normen en waarden en dat zij sociale vaardigheden ontwikkelen die onontbeerlijk zijn als het gaat om het dragen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het leefklimaat. Het is belangrijk dat jongeren zich bewust worden van hun gedrag en elkaar op een positieve manier leren aanspreken op negatief gedrag en taalgebruik. Studenten krijgen een theorieles en een praktijkles waarin geoefend wordt door middel van rollenspelen.

Belangrijke onderwerpen in de training

 • Accepteren en respecteren van elkaar en elkaars spullen
 • Iedereen is uniek en gelijkwaardig
 • Goed omgaan met anderen
 • Bewust worden van eigen gedrag en het gedrag van anderen
 • Op een positieve manier anderen aanspreken op hun gedrag
 • Proactief in plaats van reactief reageren
 • Omgaan met conflicten
 • Verantwoordelijkheid dragen voor jezelf en je omgeving
 • Waarden en normen
 • Houden aan afspraken en regels
 • Met elkaar zorg dragen voor een veilig, schoon en plezierig schoolklimaat
 • Hoe stellen we ons op tegenover gasten en bezoekers

Schoolwacht is een middel om het sociale bewustzijn en handelen van jongeren te ontwikkelen. Het programma is geen doel op zich. Dat de schoolwacht daarnaast leidt tot een schone school; veilige school en een ontspannen en positieve sfeer doordat jongeren weer goed om kunnen gaan met aanspreken en aangesproken worden maakt het tot een win-win situatie voor kader en studenten. Een schone en veilige school met een prettig klimaat is dus het gevolg van die ontwikkelingen. Elke student ontwikkelt zich op zijn niveau.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schoolwacht is een project dat goedgekeurd werd en gestimuleerd wordt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

Omgaan met agressie

De training omgaan met agressie is ontwikkeld voor docenten in het Voortgezet Onderwijs. In drie dagdelen krijgen de deelnemers kennis, inzicht en vaardigheden aangereikt voor het omgaan met agressie en geweld.

Dagdeel 1

Er wordt tijdens dit dagdeel ingegaan op de verschillende oorzaken en vormen van agressief gedrag. Onderwerpen zoals opvoeding, cultuurverschillen, burgerlijke- en straatcultuur, tekortkomen van basale behoeften en de agressiedriehoek komen aan bod.

Dagdeel 2

De manier waarop we met elkaar communiceren staat centraal. Door gebruik te maken van de Roos van Leary leren de docenten zich bewust te worden van hun eigen gedrag en deze zodanig aan te passen dat ze een positieve invloed kunnen uitoefenen op het gedrag van studenten. Daarnaast gaan we in op vaardigheden, zoals Mindfulness, verbale en non-verbale communicatie, samenwerken en de judo/karate aanpak die ervoor kunnen zorgen dat conflicten worden opgelost en niet gaan escaleren.

Dagdeel 3

Tijdens dit dagdeel bespreken we het verschil tussen agressie en geweld en de verschillende stappen die nodig zijn in situaties waarin sprake is van doelgericht en fysiek geweld. Er wordt aandacht besteed aan de eventuele gevolgen van geweld als u of uw collega slachtoffer is geweest en hoe daarmee om te gaan. Op verzoek kunnen we in het 3e dagdeel aan de slag gaan met zelfverdedigingtechnieken.
Er wordt gewerkt met verschillende casussen waarbij eigen inbreng voorop staat.

De Coördinator Sociale Veiligheid

 • De overheid heeft aangegeven dat een Coördinator Sociale Veiligheid (CSV) gewenst is op scholen in het voortgezet onderwijs, het OCW heeft te kennen gegeven dat 5elements deze coördinators mag plaatsen op elke school die dat wenst.
 • De CSV signaleert, observeert, begeleid, zet schoolwacht in, maakt een rooster hij noteert onregelmatigheden, aan en afwezigheid, maakt met de school het protocol veiligheid.
 • De CSV zorgt voor een nette en veilige school, loopt met schoolwacht in aula, schoolplein, buurt, winkelcentrum en legt contacten met de winkeliersvereniging en wijkpolitie, begeleid de schoolwacht.
 • Bij cyberpesten, pesten en alles wat ingaat tegen het protocol (regels) wordt direct de locatiedirecteur op de hoogte gebracht.
 • De CVS zal ook als mediator optreden hij doet dit via mediation, dat is een vorm van conflictbemiddeling waarbij twee of meer leerlingen onder begeleiding van tenminste één leerlingmediator (de CSV) gezamenlijk een oplossing zoeken voor hun conflict. Iedereen doet vrijwillig mee en de gesprekken vinden plaats in een vertrouwelijke sfeer.
 • De CSV wordt door de directie van 5elements aangesteld.
 • Sociale Veiligheid en een coördinator zijn op school verplicht.
 • 5elements doet opleiding en begeleiding.